UAB „Nikvera“ elektroninės parduotuvės www.cosvelita.eu
prekybos sąlygos ir taisyklės

 1. Sąvokos
  1.1. Šios Elektroninės parduotuvės prekybos sąlygos ir taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp UAB „Nikvera“ elektroninės parduotuvės www.cosvelita.eu (toliau – „Pardavėjas“) ir kliento (toliau – „Pirkėjo“) dalis, supažindinančios Pirkėją su Elektroninės parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu-pardavimu elektroninėje parduotuvėje.
  1.2. Privatumo politika – reglamentuoja UAB „Nikvera“ elektroninės parduotuvės ir Pirkėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką.
  1.3. Pirkėjas – asmuo, apsipirkęs  elektroninėje parduotuvėje www.cosvelita.eu (toliau – „Elektroninė parduotuvė“) ir atitinkantis šių taisyklių 2.3 punkto nuostatas.
  1.4. Pardavėjas –  juridinis asmuo UAB „Nikvera”, įregistruotas Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras”. Juridinio asmens kodas 303481944, PVM mokėtojo kodas LT100011828014, buveinės adresas Savanorių pr. 40, 03121 Vilnius.
  1.5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  1.6. Elektroninė parduotuvė – www.cosvelita.eu interneto adresu pasiekiama elektroninė parduotuvė, valdoma Pardavėjo.
  1.7. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta nuotolinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje www.cosvelita.eu, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą bei susipažinęs (perskaitęs pažymi varnele „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, paspaudžia apmokėjimo mygtuką.
 2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis įpareigoja Pardavėją parduoti prekę Pirkėjui Elektroninėje parduotuvėje nurodyta kaina ir ją pristatyti, o Pirkėją – atsiskaityti už prekę ir jos pristatymą pagal Taisyklėse numatytas sąlygas.
  2.2. Elektroninėje parduotuvėje prekes įsigyti gali tik asmenys, sutikę su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika. Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka varnele pažymėdamas teiginį „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“. Taip patvirtintos Taisyklės tampa Šalių santykius apibrėžiančiu teisiniu dokumentu. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl Pirkėjas prieš pirkdamas pakartotinai turi iš naujo susipažinti su Taisyklėmis. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo Elektroninėje parduotuvėje momento.
  2.3. Elektroninėje parduotuvėje apsipirkti teisę turi:
  a) Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. pilnametystės sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
  b) Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų sutikimą.
  c) Juridiniai asmenys.
  d) Visų aukščiau įvardintų asmenų įgalioti atstovai.
  Patvirtindamas Taisyklės, Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.
  2.4. Pirkėjas prieš įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje privalo susipažinti su Pardavėjo nustatyta ir skelbiama Privatumo politika. Pirkėjas išreiškia savo sutikimą/nesutikimą tvarkyti asmens duomenis Privatumo politikoje numatytais būdais pažymėdamas/nepažymėdamas varnele teiginį „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“. Pirkėjas negali apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje nesutikęs su Privatumo politika.
 3. Prekių užsakymas, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  3.1. Prekes Elektroninėje parduotuvėje užsakyti gali tiek Elektroninėje parduotuvėje užsiregistravę, tiek neužsiregistravę asmenys.
  3.2. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš Elektroninėje parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. Informacija apie prekę, jos turimą likutį pateikiama prekės kortelėje Elektroninėje parduotuvėje.
  3.3. Pirkėjas užsakydamas prekę Elektroninėje parduotuvėje turi užsakymo lange pateikti išsamius ir teisingus savo duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
  3.4. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas įvykdo šią veiksmų seką:
  a) Pasirinktos prekės sudedamos į krepšelį.
  b) Pasirenkamas prekių pristatymo būdas.
  c) Pasirenkamas apmokėjimo už prekes būdas.
  d) Užsakymas yra Pirkėjo patvirtinamas.
  e) Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas Pardavėjo patvirtinimas dėl Pirkėjo suformuoto užsakymo.
  3.5. Pardavėjas gavęs Pirkėjo užsakymą turi teisę jo netvirtinti tais atvejais, kai yra pažeidžiama bet kuri Taisyklių sąlyga bei kitais atvejais, kurių priežastys nurodomos Pirkėjui individualiai.
  3.6. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo-pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje ir Pirkėjui jo prašymu gali būti pateikiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis.
 4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
  4.1. Pirkėjas turi teisę apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje Taisyklių numatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti įsigytą prekę ar atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties šių Taisyklių 8-9 dalyse ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka.
  4.4. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti įsigytoms prekėms taikoma garantija, pakeisti ar grąžinti nekokybiškas prekes bei kitas teises, įtvirtintas šiose Taisyklėse bei susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  4.5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už Elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes ir paslaugas bei priimti jas Taisyklėse numatyta tvarka, t.y. būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.
  4.6. Pirkėjas pirkdamas ar registruodamasis Elektroninėje parduotuvėje įsipareigoja pateikti teisingus duomenis. Tuo atveju, jei duomenys keičiasi, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas atnaujinti šią informaciją.
  4.7. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti savo prisijungimo duomenų trečioms šalims. Netekęs prisijungimo duomenų, Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną.
  4.8. Draudžiama tam pačiam Pirkėjui Elektroninėje parduotuvėje registruotis ir naudotis keliais skirtingais vardais.
  4.9. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako pats Pirkėjas.
 5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  5.1. Pardavėjas įsipareigoja šių Taisyklių numatyta tvarka suteikti Pirkėjui visas sąlygas naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
  5.2. Pardavėjas pasilieka teisę, be atskiro įspėjimo, anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir/ar jo paskyrą bei apriboti naudojimąsi Elektronine parduotuve tais atvejais, kai Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ar Lietuvos Respublikos teisės aktus ir kai Pirkėjo veikla yra nukreipta prieš saugų ir stabilų Elektroninės parduotuvės veikimą.
  5.3. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei jis pasirinkęs Taisyklių 6.2 punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 24 val.
  5.4. Pardavėjas turi teisę keisti informaciją pateikiamą Elektroninėje parduotuvėje, įskaitant šias Taisykles. Apie tokius pakeitimus Pardavėjas informuoja Elektroninėje parduotuvėje.
  5.5. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklių numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu adresu ir būdu pristatyti jo užsakytas prekes, taip pat Taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  5.6. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę tais atvejais, kai dėl svarbių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui jo užsakytos prekės. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo už prekę sumokėtus pinigus (jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą) per 5 darbo dienas.
  5.7. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo elektroninės bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo–pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.
  5.8. Pardavėjas neatsako už trečiųjų šalių veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki to momento, kai Pirkėjas informuoja apie savo duomenų praradimą. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus Elektroninėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.
 6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  6.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su tuo metu galiojančiu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
  6.2. Už užsakomas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti Internetine bankininkyste (galite išsirinkti Jums patogiausią mokėjimo formą ir sistema automatiškai nukreips Jus į atsiskaitymų puslapį).
  6.3. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo patvirtinimo. Užsakymas tvirtinamas informuojant Pirkėją elektroniniu paštu: a) po užsakymo procedūros užbaigimo, kai pasirenkamas atsiskaitymas atsiimant prekę b) Pardavėjui gavus išankstinį apmokėjimą.
  6.4. Prekės kaina negali būti keičiama po užsakymo patvirtinimo išskyrus atvejus, kai ji koreguojama dėl atsiradusios informacinių sistemų techninės ar akivaizdžios apsirikimo klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 2 dienas informuodamas Pardavėją ir atgauti už prekę mokėtus pinigus.
  6.5. Prekių pirkimo dokumentai Pirkėjui pateikiami registracijos ar pirkimo formoje nurodytu elektroniniu paštu. Šie dokumentai, jei Pirkėjas yra prisiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje, taip pat talpinami jo asmeninėje paskyroje.
 7. Prekių pristatymas
  7.1. Prekių pristatymo įkainiai ir sąlygos pateikiamos Elektroninės parduotuvės „Pristatymo“ skiltyje.
  7.2. Prekių pristatymo Pirkėjui paslauga yra mokama (Užsakymai virš 50 EUR Lietuvoje pristatomi nemokamai).
  7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu dėl Pirkėjo kaltės ar dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių veiksnių prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomas ne laiku.
  7.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu partneriu patikrinti siuntos būklę. Pasirašydamas ant siuntos perdavimo dokumento Pirkėjas patvirtina, kad priekaištų siuntos būklei neturi, kad pažeidimų, kurių pobūdis nėra priskirtinas gamykliniam brokui nėra. Užfiksavęs, kad siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar išoriškai pažeista) ir/arba siuntos komplektacija netinkama, Pirkėjas privalo pažymėti savo pastabas siuntos perdavimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo įgaliotam partneriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimų aktą. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekės trūkumų, kurių atsiradimo priežastis nėra gamyklinis brokas ar komplektacijos neatitikimų, jeigu tokius trūkumus galima pastebėti prekių apžiūros metu perduodant prekę.
  7.5. Prekės pristatomos į namus ir perduodamos Pirkėjui jam pasirašius ant įgaliotojo transportavimo partnerio dokumentų/elektroninių prietaisų. Po Pirkėjo pasirašymo transportavimo partnerio dokumente/elektroniniame prietaise  laikoma, kad siunta pristatyta tinkamai ir jos sugedimo, ištekėjimo ar sudužimo rizika pereina Pirkėjui.
  7.6. Nepavykus pristatyti prekių Pirkėjui arba jam neatvykus jų atsiimti, prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinami jo sumokėti pinigai už prekes, tačiau prekių pristatymo mokestis nėra grąžinamas.
 8. Kokybės garantija
  8.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės yra pateikiamos kiekvienos prekės aprašyme. Prekė yra tinkamos kokybės ir atitinka Pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu:
  a) Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį Elektroninėje parduotuvėje.
  b) Prekė tinka naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį.
  c) Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl prekės konkrečių savybių.
  8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savo forma, dydžiu, spalva ar kitomis savybėmis neatitinka realios prekių formos, dydžio, spalvos ar kitų savybių dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar kito vaizdą perteikiančio įrenginio savybių.
  8.3. Pirkėjo įsigytoms prekės yra taikoma taikytinuose teisės aktuose numatyta kokybės garantija ir terminai (jeigu tokie yra).
  8.4. Pardavėjas gali teikti papildomą garantiją, kurios sąlygos ir trukmė tokiais atvejais yra nurodoma prekės aprašyme ar garantiją apibrėžiančiame dokumente. Papildoma garantija niekaip nekeičia Pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.
  8.5. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo Pirkėjui.
  8.6. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas gali kreiptis el. paštu info@cosvellita.eu bei telefonu +37069844867.
  8.7. Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą).
  8.8. Prekė po garantinio aptarnavimo yra saugoma tris mėnesius po pirmo pranešimo Pirkėjui apie atliktą garantinį aptarnavimą. Pirkėjas informuojamas el. paštu. Praėjus trims mėnesiams po pirmojo pranešimo Pirkėjui, Pardavėjas turi teisę nebesaugoti remontuotos prekės. Visi su tuo susiję nuostoliai tenka Pirkėjui.
  8.9. Tais atvejais, kai teisės aktai numato atskiroms prekėms prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes Pirkėjui parduoti taip, kad Pirkėjui būtų sudaryta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 9. Teisė atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimas ir keitimas
  9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka.
  9.2. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę, turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@cosvelita.eu. Pirkėjas turi Pardavėjui pristatyti prekę pilnai sukomplektuotą kartu  su pirkimą patvirtinančiu dokumentu.
  9.3. Fiziniai asmenys, apsipirkę Elektroninėje parduotuvėje, turi teisę, nenurodydami priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Grąžinama prekė turi būti supakuota originalioje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos – prekė ir jos pakuotė turi būti švari su originaliomis nepažeistomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir plėvelėmis. Bet kokiu atveju prekė gali būti grąžinama tik su tokiais pakeitimais, kurie buvo būtini norint prekę apžiūrėti.
  9.4. Elektroninėje parduotuvėje sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: a) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis – nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
  9.5. Kilus nesutarimams dėl grąžinamos prekės būklės, Pardavėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad ši atliktų prekės ekspertizę. Išlaidas ekspertizės kaštams padengti apmoka kaltoji šalis.
  9.6. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes, su prekėmis komplektuotas dovanas ir bet kokias dėl pirkimo suteiktas papildomas vertes, jei jos yra grąžinamo pobūdžio Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas.
  9.7. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui jo už prekes sumokėtas lėšas. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų lėšų tol, kol prekės negrąžintos ir nepatikrintos Pardavėjo.
  9.8. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
  9.9. Jei Pirkėjas grąžina tik dalį pirkimo dokumente esančių prekių, pristatymo mokesčio dalis, kuri grąžinama Pirkėjui, apskaičiuojama proporcingai pagal grąžinamų prekių vertę visoje pirkimo dokumento vertėje.
  9.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  9.11. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį.
  9.12. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su Pirkimo-pardavimo sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą. 9.13. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnį.
 10. Atsakomybė
  10.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.
  10.2. Pirkėjas atsako už registracijos formoje ar pirkimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už pasekmes, atsiradusias Pirkėjui pateikus klaidingus duomenis.
  10.3. Pirkėjas yra atsakingas neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės Parduotuvės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko šį asmenį Pirkėju, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pranešė Pardavėjui apie jo prisijungimo duomenų praradimą.
  10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis bei Pardavėjo taikoma Privatumo Politika, nors Pirkėjui tokia galimybė buvo suteikta.
  10.5. Tais atvejais, kai Elektroninėje parduotuvėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius, Pardavėjas neatsako už informacijos, pateiktos šiuo tinklapiuose, teisingumą. Pardavėjas nėra ir negali būti laikomas atsakingu už trečiųjų šalių tinklapiuose pateikiamą turinį.
 11. Baigiamosios nuostatos
  11.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas Elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Elektroninėje parduotuvėje.
  11.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
  11.3. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
  11.4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  11.5. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Šios Taisyklės galioja nuo 2021 m. lapkričio 03 d.
Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. birželio 22 d.