Privatumo politika ir slapukų naudojimas

  1. Bendrosios nuostatos

1.1   Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „Nikvera” (Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatus juridinis asmuo UAB „Nikvera“, juridinio asmens kodas 303481944, buveinės adresas Savanorių pr. 40, 03121 Vilnius) elektroninės parduotuvės www.cosvelita.eu (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) pagrindines asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisykles.
1.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 216/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Pardavėjas vadovaujasi šiomis pagrindinėmis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis:
1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
1.3.3. Tvarkomi tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant vykdyti sklandų elektroninės parduotuvės veikimą;
1.3.4.  Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kuomet:
1.3.4.1. duomenų subjektas sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
1.3.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.3.4.3. Pardavėjas įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
1.3.4.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.8. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:
1.8.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.8.2. nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.8.3. juridiniai asmenys;
1.8.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą.
2.2. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija (duomenys saugomi penkeri metai po paskutinio pirkimo arba penkeri metai po registracijos, jei nebuvo pirkimo fakto, bet ne ilgiau nei galioja Pirkėjo registracija)) renkami ir tvarkomi tam, kad:
2.2.1. apdoroti prekių užsakymus;
2.2.2.  išrašyti finansinius dokumentus;
2.2.3.  išspręsti problemas, susijusias su prekių pirkimu ar pristatymu;
2.2.4.  įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.3. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Nepateikus reikiamų asmens duomenų, prekės gali būti neteikiamos.
2.4. Pirkėjo asmens duomenys (el. pašto adresas), užsiregistravus gauti naujienlaiškį, gali būti tvarkomi, siekiant informuoti apie Pardavėjo siūlomas prekes, naujienas ir susijusią informaciją. Pirkėjo elektroninio pašto adresas saugomas penkerius metus, bet ne ilgiau nei galioja sutikimas gauti naujienlaiškį. Šie asmens duomenys jokiam trečiajam asmeniui neteikiami, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus. Pirkėjas bet kada gali atšaukti savo sutikimą gauti naujienlaiškį, kuris vėliau  nebus siunčiamas.
2.5. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, bei nuo bet kokios kitos neteisėtos veikos.
2.5.1. Apie potencialius, galimai įvykusius ar įvykusius asmens duomenų saugumo pažeidimus nedelsiant informuojamas Pardavėjo vadovas. Vadovas, siekiant išsiaiškinti situaciją, gauti įrodymus bei užtikrinti prevencines priemones, organizuoja arba paveda surinkti reikiamą papildomą informaciją, taip pat prižiūri įvykusio arba potencialaus pažeidimo tyrimą (jei toks tyrimas reikalingas). Atlikus tyrimą, numatomos priemonės padariniams (jei tokie kilo) pašalinti bei prevencinės priemonės, siekiant, kad tokio pobūdžio saugumo pažeidimai nepasikartotų.
2.5.2. Apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą, jei toks pažeidimas kelia pavojų Pirkėjo teisėms ir laisvėms, Vadovas ar Vadovo įgaliotas asmuo nedelsdamas informuoja kompetentingą priežiūros instituciją, pateikdamas teisės aktų reikalaujamą informaciją.
2.5.3. Kuomet dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus Pirkėjo teisėms ir laisvėms, apie tai nedelsiant elektroniniu būdu informuojamas Pirkėjas, pateikiant teisės aktų reikalaujamą informaciją.
2.5.4. Pardavėjas elektroniniu būdu fiksuoja visus asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusius faktus, jų poveikį ir veiksmus, kurių buvo imtasi.
2.6. Pardavėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.7. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie savo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti, kreipdamasis į Pardavėją elektroniniu paštu info@cosvelita.eu ir telefonu +37069844867.
2.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Pirkėjo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti  per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją elektroniniu paštu info@cosvelita.eu ir telefonu +37069844867.
2.9. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai, kreipdamasis į Pardavėją elektroniniu paštu info@cosvelita.eu ir telefonu +37069844867

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.  Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik šios privatumo politikos 2.2. punkte minimiems tikslams įgyvendinti: prekių pristatymas, kuomet pirkėjui pasirinkus prekės/-ių pristatymą per kurjerių tarnybą, asmens duomenys gali būti perduodami AB „Lietuvos paštas“, UAB „Omniva“, UAB „Venipak“;
3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

4.1. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, el. paštu (nebent prašoma pateikti kitaip) pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@cosvelita.eu), ir tik nustatytomis priemonėmis, kurios leidžia identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę.
4.2. Siekiant susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, atitinkama informacija Pirkėjui bus pateikiama nemokamai.

5. Privatumo politikos keitimas

5.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas elektroninėje parduotuvėje, bei Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninėje parduotuvėje.
5.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@cosvelita.eu) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
5.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

6. Slapukų (angl. Cookies) naudojimas

Kas yra slapukai?

Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

Kaip mes naudojame slapukus?

„Google Analytics“

Pardavėjo interneto svetainėje naudojamasi „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į jūsų kompiuterį.
„Google“ įvairiai naudoja slapukus. Pavyzdžiui, naudojant pakartotinę rinkodarą ir Google Analytics slapukai naudojami rodant skelbimus arba stebint jūsų pasirinkimus.
Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiųsdami jūsų IP adresą Google, paverčiame jį anoniminiu.
Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.
Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.
Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys
Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad Pardavėjo interneto svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

„AdWords“ 

„Google“ naudoja konversijų slapukus, kurių pagrindinis tikslas – padėti reklamuotojams nustatyti, kiek kartų skelbimus spustelėję žmonės įsigyja produktų. Atsižvelgdami į šiuos slapukus „Google“ ir reklamuotojas gali nustatyti, kad spustelėjote skelbimą ir vėliau apsilankėte reklamuotojo svetainėje. Konversijų slapukų „Google“ nenaudoja suasmenintiems skelbimams taikyti, be to, jie išsaugomi tik laikinai. Šiam tikslui skirtas slapukas „Konversija“. Jis dažniausiai nustatomas domene googleadservices.com (domenų, kuriuos naudojame reklamavimo slapukams, sąrašą galite rasti šio puslapio apačioje). Kai kurie kiti slapukai taip pat gali būti naudojami konversijų įvykiams įvertinti. Pavyzdžiui, šiam tikslui gali būti naudojami „DoubleClick“ ir „Google Analytics“ slapukai.

„AdWords“ konversijų stebėjimo funkcija taip pat naudoja slapukus. Siekiant padėti stebėti pardavimą ir kitas skelbimo konversijas, į skelbimą spustelėjusio asmens kompiuterį pridedamas slapukas.

Kartais, kai prisijungiate ar naršote „AdWords“ paskyrą, slapukai gali sukelti problemų. Kai taip nutinka, geriausias būdas tai pataisyti – išvalyti talpyklą ir slapukus, išsaugotus interneto naršyklėje.

“AdWords”conversion.js slapukai praneša apie konversijas pagal paspaudimo, po kurio buvo atliktas sėkmingas veiksmas, datą / laiką ir laikomas iki 90 dienų.

Slapukų sąrašas

Statistiniai slapukai:

Google analytics_ga2 metusSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
Google analytics_gid24 valandasSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
Google analytics_gat1 minuteNaudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus.
Google analyticsAMP_TOKEN30 sek. iki 1 metųTuri raktinį žodį, kuris gali būti naudojamas norint gauti Kliento ID iš AMP kliento ID serviso. Kitos galimos reikšmės rodo atsisakymą, ateinančią užklausą ar klaidą iš Kliento ID išvedama iš AMP Kliento ID serviso.

Kaip valdyti slapukus

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugiau informacijos apie slapukus

Daugumoje naršyklių galima:

  • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus
  • blokuoti trečiųjų šalių slapukus
  • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių
  • blokuoti visų slapukų siuntimą
  • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų elektroninę parduotuvę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų elektronine parduotuve.

Talpyklos ir slapukų išvalymas

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023-06-22.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@cosvelita.eu